>

Verenigingsorgaan BOSS “Strijdend Nederland”

Redactieadres:
Redactie SN Veluwshof 11
3852 JL Ermelo
0341844074
sn@stoottroepers.nl

Van de voorzitter September 2022
Terug naar normaal?

Schiphol

Het leven na meer dan twee jaar COVID-19 lijkt langzaam genormaliseerd, maar als je goed kijkt, blijkt dat toch niet zo te zijn. Veel bedrijven hebben moeite om personeel te vinden, terwijl daar vóór COVID minder sprake van was. Een van de gevolgen daarvan zien we op Schiphol, waar lange wachtrijen ontstaan als gevolg van tekorten bij de bedrijven die de bagage afhandelen. Kennelijk was dit voor de Kamerleden van der Plas en Haga voldoende re- den om een motie in te dienen om daarvoor het leger in te zetten. Het argument daarvoor was dat het leger veel logistieke expertise heeft. Kennelijk vinden zij de lange wachtrijen  toeristen  een  dermate  groot  probleem,  dat de politiek moet ingrijpen. Niet alleen een aanvechtbaar standpunt, maar ook de onderbouwing klopt niet. De problemen op Schiphol zijn namelijk geen logistiek probleem, maar een managementprobleem. Als je je personeel eerlijk beloont, lopen ze ook niet weg naar ander werk. Kennelijk denken deze twee Kamerleden dat Defensie ook bedoeld is om commerciële bedrijven gratis te onder- steunen. Misschien kan iemand ze eens uitleggen wat de drie hoofdtaken van Defensie inhouden…
Oekraïne
Ook de oorlog in Oekraïne vormt een behoorlijke afwijking op het leven van vóór COVID. Het is ontluisterend om te zien hoe deze oorlog door de Russen wordt gevoerd en opmerkelijk hoe de Oekraïners, onder leiding van de inspirerende president Zelensky, weerstand bieden. Onder- tussen treden er allerlei effecten op, die Poetin koste wat het kost had willen vermijden. De eensgezindheid van het Oekraïense volk, de eensgezindheid binnen de EU, de wapenleveranties aan Oekraïne vanuit het Westen, de versterking van de oostflank van de NAVO, waar onder- tussen ook de Stoters uit Assen aan hebben bijgedragen, de enorme investeringen in hun defensies, die door de NAVO-landen plotseling worden gedaan en het toetreden van Zweden en Finland tot de NAVO. Ook in Nederland gaan de defensiebudgetten plotseling aanzienlijk om- hoog. Daardoor konden voor het eerst sinds jaren arbeidsvoorwaarden afgesproken worden, waarvoor je je niet meer hoeft te schamen. Ook hier geldt hopelijk: als je je personeel eerlijk beloont, lopen ze ook niet weg…

BOSS- en Stoterszaken
Plotseling was mijn agenda weer gevuld met zaken, die vóór COVID regelmatig voorkwamen, maar tijdens COVID zeker niet. Op 4 mei mocht ik namens de BOSS aanwezig zijn bij de Nationale Dodenherdenking. Eerst in de Nieuwe Kerk waar ik kon luisteren naar de indrukwekkende toespraak van Hans Goedkoop, afgedrukt in de juni-edi- tie van Strijdend Nederland. Daarna op de Dam, waar ook een detachement van de Stoters als vanouds weer opgesteld stond. Omdat de commandant dit jaar door de Landmacht geleverd werd, was dit traditioneel dus een majoor van de Stoottroepen, te weten Bert Aarssen, C-Dcie. Het defilé tijdens de Herdenking van de capitulaties in Wageningen ging dit jaar ook weer door, helaas met slechts vier Oud-Stoottroepers als deelnemer. Hier is bij de organisatie steeds meer een verschuiving van het defilé naar het festival waar te nemen.
Op 12 mei vond de 2e  ALV van de BOSS plaats. Na een zeer zorgvuldig proces van meer dan twee jaar, indringen- de discussies op enkele onderwerpen en een grote inspanning van o.a. de commissie Stet, was het dan eindelijk zo ver. Het wijzigingsvoorstel is door de ALV goedgekeurd. Dat betekent dat onze statuten weer toekomstbestendig zijn met o.a. de invulling van de gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, maar ook de financiële huishouding van de vereniging.
Op 19 mei vond het 30-jarig jubileum 11 Luchtmobiele Brigade (LMB) in Schaarsbergen plaats, waar o.a. ook personeel dat dient of gediend heeft bij 13 Infbat RSPB en 11 Mrcie welkom -en aanwezig- waren. Ondanks het slechte weer aan het begin, was het een geslaagde dag. Het officiële gedeelte begon met speeches van Com- mandant-11LMB en de voorzitter ‘Vrienden van de Rode Baret’. Vervolgens werd aan Baeke Siebenga het draaginsigne gewonden uitgereikt, waarna een minuut stilte werd gehouden voor de rode baretten die tijdens de diverse inzetten van de brigade zijn gesneuveld. Twee indrukwekkende momenten tijdens een verder vrolijke reünie. Week 25 was een belangrijke week voor 13 Infanteriebataljon RSPB. Van een aantal activiteiten in deze week vindt u meer verderop in deze Strijdend Neder- land, maar hier volgt een korte, niet volledige opsomming. Voor het eerst kon weer een traditieweek georganiseerd worden, zoals die vóór Corona ook uitgevoerd werd.  Toevallig  ging  deze  week  vooraf  door  de  DB III-reünie op 18 juni. Deze bijeenkomst werd georganiseerd n.a.v. de aanbevelingen uit het ‘Onderzoeksrapport Focus op Dutchbat III’. Tijdens de reünie werden, na 27 jaar, door Minister President Rutte namens de Nederlandse regering excuses gemaakt aan alle mannen en vrouwen van Dutchbat-III. Door Minister van Defensie Ollongren werd daarna aan de aanwezige Dutchbat III veteranen het ministeriele Ereteken van Verdienste uitgereikt. Tijdens de Srebrenicaherdenking op 27 juni heeft Minister Ollongren vervolgens ook excuses aangeboden aan de nabestaanden van de slachtoffers van de genocide.

Op 21 juni vond, na twee jaar, weer een traditiedag plaats met 75 deelnemers die daar eerder niet aan deel konden nemen. Deze grote groep had maandag eerst het Stoottroepenmuseum in Assen bezocht, waarna ze op dinsdag in Beneden-Leeuwen verder kennismaak- ten met de geschiedenis van de Stoottroepen. Het was de eerste keer dat Theo Roeffen ontbrak en er dus ook een iets andere invulling aan de dag is gegeven. Deze aanpassingen worden voor de traditiedag op 20 december verder uitgewerkt.
Op 22 juni vond, na de beëdiging van een aantal nieuwe Stoters, de traditionele Stotersborrel plaats. Hoewel er wel een uitnodiging naar de Kringen is gestuurd, ontbraken op deze dag vele Oud-Stoters die normaal aanwezig zijn. Hierbij alvast een Save-the-Date: 21 December. Op 23 juni vond in Assen, in aanwezigheid van de nabestaanden, de herdenking van de omgekomen Stoters van 13 Infbat RSPB plaats. Dezelfde dag vergaderde de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers o.a. over de komende herdenking op 9 oktober in Beneden-Leeuwen, die hopelijk weer full scale kan gaan plaatsvinden. Ook was ik die dag aanwezig bij een website-overleg van ‘Beneden-Leeuwen Herdenkt’. Op deze website, die in september live zal gaan, komt ook ruimte voor de Stoottroepen. De week werd afgesloten met de Nederlandse Veteranendag. Ook hier voor het eerst weer een groots opgezette dag, maar wel met een bijzondere ceremonie. Op deze dag werden door Z.M. Koning Willem-Alexander aan achttien onderdelen van Defensie vaandelopschriften uitgereikt vanwege hun prestaties in Afghanistan. Voor het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard heeft Rob Hoogland, de vader van de in Afghanistan gesneuvelde Tim Hoogland, de cravate gedragen, die door de Koning aan het vaandel werd bevestigd. Al met al een indrukwekkende ceremonie, waarbij ik de eer had in de vaandel- groep mee te mogen lopen in het defilé.
De week daarop kwam het nieuws binnen dat de Charlie-Paracompagnie “Margriet” beslag wist te leggen op de Bartelsbeker en de Prins Bernhard Trofee. Bij deze de welgemeende felicitaties!
Tenslotte kwam er ook slecht nieuws. Op 9 juli overleed oud-voorzitter  van  de  BOSS  en  oud-Commandant  41 Pantserinfanteriebataljon RS, tevens commandant Regiment Stoottroepen, generaal-majoor b.d. J.J.J.M.M. Vos. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

A. Wagemakers
Voorzitter BOSS


Verenigingsorgaan BOSS “Strijdend Nederland”

Uit de Statuten van de BOSS:

De vereniging tracht haar doel al van niet in samenwerking met andere rechtspersonen te bereiken deur:

  1. de 100% van het verenigingsorgaan “Strijdend Nederland” aan alle … leden, donateurs en andere personen en instanties, voor zover dit naar de mening van het Hoofdbestuur dienstig;

Contributie, abonnementen en artikelen
Leden en donateurs betalen € 23,- jaar-contributie aan de BOSS.
Leden en donateurs ontvangen Strijdend Nederland gratis. Een apart abonnement voor Strijdend Nederland voor niet-leden is niet mogelijk.
Wel is, op schriftelijk verzoek en na goedkeuring door het dagelijks bestuur van de BOSS, een abonnement op Strijdend Nederland aan externe betrekkingen mogelijk.

De inhoud van de artikelen geeft niet de mening van het hoofdbestuur van de redactie weer. De redactie heeft het recht van inkorten, wijzigen en in uitzonderlijk geval het weigeren van artikelen.
De artikelen en foto’s zijn een presentie/bewijs-exemplaar dat aan de redactieadres wordt toegezonden.

2015 SN DEC 2015 omslag tbv website

Oorsprong
Direct na het ontstaan van de Stoottroepen in het najaar van 1944 was er behoefte aan een eigen blad. Als naam werd gekozen: ‘Strijdend Nederland’.
Tijdens de oorlog werden er vanuit Engeland radio-uitzendingen verzorgd voor de bevolking in Nederland. Elke uitzending begon met de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven: tu-tu-tu-tom, het morsesignaal voor de letter V (‘V’ voor Victorie), en de tekst: “Hier is Radio Oranje de stem van Strijdend Nederland.”

De Stoottroepen vormden het strijdende deel van de Binnenlandse Strijdkrachten, dus lag de keuze van de naam ‘Strijdend Nederland’ voor de hand. Op 2 december 1944 was het eerste nummer als ‘Wekelijks Orgaan voor de Stoottroepen Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten’.

Al spoedig bleek dat het als onderdeelsblad, met zo’n hoge verschijningsfrequentie en door gebrek aan kopij, niet was te handhaven. De BOS nam het blad in augustus 1946 als “Verenigingsorgaan” over.
Het is nog steeds hèt blad voor de oudere en jonge Stoters.

Uit de ‘oude doos’:
de ‘geboorte’ van Strijdend Nederland
Gelukkig bevindt zich in de Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard het verslag van een bijeenkomst, waarin Strijdend Nederland aan de orde is geweest.

 “Op 27 november 1944 vindt er een bijeenkomst plaats waaraan Peter Borghouts, Tonny Gerritsen, Jacques Crasborn, Sjef de Groot, Bep van Kooten en W. van de Poll deelnemen. Ook zijn aanwezig ‘Fred’ en ‘Jan’.

Peter Borghouts begint de bijeenkomst met de mededeling dat het de bedoeling is over te gaan tot de uitgave van een contactblad met de naam ‘Strijdend Nederland’. De eerste uitgave moet verschijnen op 2 december 1944. Het blad is bedoeld voor alle troepen van Commando Zuid en waarschijnlijk zal het laten verschijnen van het blad later worden overgenomen door het ‘landelijk commando’. Het doel van de uitgave van een eigen blad is ‘contacten te onderhouden tussen onderdelen van het Commando Zuid en tussen de manschappen van het Commando onderling’. Het zal de geest moeten ademen die kenmerkend is voor de Stoottroepen en de spreekbuis zijn, niet alleen van Commando Zuid, maar ook van de provinciale commandanten en van de mannen van de troepen. Kort gezegd: een algemeen blad, bezield met de Nederlandse geest, dat het handhaven van de eenheid binnen de Stoottroepen voor ogen heeft.

De provinciale commandanten zullen in het blad de gelegenheid krijgen zaken die zij nodig achten onder de aandacht te brengen. Zo worden de afzonderlijke provinciale contactblaadjes overbodig. Het ‘niveau’ van het blad moet er op gericht zijn er een blad voor de troep van te maken. De jongens hebben behoefte aan een opwekkend woord en daarnaast moeten zij in de goede geest worden opgevoed. Inhoudelijk mag het blad, vooral de eerste tijd, niet te ‘zwaar’ zijn.”

Na enige discussie over een algemene landelijke uitgave die alle contactblaadjes moet gaan vervangen (er bestonden alleen al in Brabant en Limburg 25 blaadjes) was men het erover eens dat Strijdend Nederland in de eerste plaats een mededelingenblad moest worden, maar “vooral een blad dat de geest die onder de troepen heerst, levendig houdt”. En het mocht vooral geen Brabants, Limburgs of Zeeuws onderonsje worden.

Om alles in goede banen te leiden werd er een redactiecommissie samengesteld die kon uitmaken hoe de inhoud van Strijdend Nederland er ging uitzien. Het voorstel luidde: twee bladzijden voor ‘algemeen’, één bladzijde voor Brabant en één bladzijde voor Limburg. Geen familieberichten (dat moest gebeuren in particuliere correspondentie). Iemand merkte nog op dat Nederland grotendeels gelovig is en dat het dus ook een blad moest worden waarin het geloof bespreekbaar was. Borghouts reageerde hierop door te stellen dat het gros van Nederland inderdaad gelovig is maar het woord ‘algemeen’ ook duidelijk als ‘algemeen’ is bedoeld. Strijdend Nederland mocht in geen geval een blad worden met een godsdienstige ondertoon. Het was (én is) er voor iedereen. In de redactiecommissie hebben in eerste instantie Commandant Zuid en de provinciale commandanten zitting.

Op elke maandag werd er een bespreking gehouden met de ‘persleiders’ van Brabant, Limburg en Zeeland die dan ook hun kopij meebrachten. Het blad verscheen op vrijdag. Strijdend Nederland was dus in het begin een weekblad.

Aan het eind van de bijeenkomst verstrekte de heer Van de Poll nog wat aanvullende censuurbepalingen en deelde mee dat in de eerste uitgave een artikel van prins Bernhard (met foto) zou verschijnen (zie afbeelding).

‘Jan’ stelde nog voor wekelijks ook een militair overzicht op te nemen omdat de jongens zonder stroom, zonder radio en zonder nieuws zaten. Zo gezegd, zo gedaan.

Op 2 december 1944 valt de eerste uitgave van Strijdend Nederland bij de mannen in ‘de brievenbus’ (dat was dus in veel gevallen de schuttersput).

Strijdend Nederland was geboren!

1ste exemplaar Strijdend Nederland-zw

Afbeelding van de eerste uitgave van Strijdend Nederland op 2 december 1944.