>

Verenigingsorgaan BOSS “Strijdend Nederland”

Redactieadres:
Redactie SN Veluwshof 11
3852 JL Ermelo
0341844074
sn@stoottroepers.nl

Van de voorzitter maart  2021

Theo Roeffen
In mijn vorige column schreef ik de nominatie van Theo Roeffen voor de Witte Anjerprijs. Nu roest op mij de droeve taak mede te delen dat Theo op 12 januari op 94-jarige leeftijd is overleden. Namens alle Stoters als ik aanwezig ben bij de uitvaart om te vertellen over de grote verdiensten voor de Stoters en voor de BOSS.
Het In Memoriam over Theo vindt u  in dit blad.
Covid-19
Het COVID-19 Virus is nog steeds ons leven en de maatregelen om het virus in de dammen verscherpt. Het heeft zelfs geleid tot de invoering van een avondklok. Dit heeft vooral te maken met nieuwe varianten van het virus, die schadelijker en mogelijk schadelijk zijn. Dat de maatregelen voor groeiende onvrede in de samenleving zorgt, kwam tot uiting in de door sociale media aan gekomen rellen in januari, waar op een ongekende schaal vernielingen werden aangericht in diverse steden. Nu beginnen is met vaccinaties gaan we langzaam maar zeker uit de crisis komen en gaan we weer terug naar een normaler leven.

Focus op Dutchbat III
Er zijn ook andere dingen, die niet aan corona gerelateerd zijn.
Zo is op 14 december het Onderzoeksrapport “Focus op Dutchbat III” aangeboden aan de Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten. Het betreft een onderzoek naar de kwaliteit van het leven onder Dutchbat III-veteranen en de invloed van de missie op hun leven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie die bij het onderzoeksrapport een nota met aanbevelingen n.a.v. dit onderzoek heeft uitgevoerd. Deze nota is in deze vorm opgenomen in dit blad.

Viering 75-jarig jarig jarig jarig BOSS 7 oktober
Ook is de commissie die de viering van 75 jaar BOSS organiseert op 7 oktober, gewoon verder gaan met de voorbereiding van de festiviteiten.
De uitnodiging en het aanmeldingsformulier vindt u in dit blad, maar ook op de website. Aanmelden kan bij onze penningmeester, Henk Becks. Als door COVID-19 de viering niet op een afdoende wijze georganiseerd kan worden, gaat het niet door en wordt het inschrijfgeld geretourneerd. Nederlands Veteraneninstituut
Op 1 januari is het Nederlands Veteraneninstituut geopend.
Dit zijn de Stichting het Veteranen-instituut, de Stichting Nederlandse Veteranendag, de Stichting de Basis, het Programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de Zorgcoördinatie van ABP/APG en de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform in één organisatie. Algemene Ledenvergadering 2020 en 2021 Op 28 januari heeft de HB BOSS voor het eerst via MSTeams vergaderd, een unieke gebeurtenis en ervaring.
Tijdens die vergadering wordt vooruitgekeken naar de Algemene Ledenvergadering van 15 april aanstaande. De uitnodiging en agenda van deze vergadering vindt u verderop in deze Strijdend Nederland. De COVID-maatregelen een daadwerkelijke fysieke bijeenkomst niet toelaten, dan is de vergadering uitgesteld opnieuw. Het besluit wordt genomen tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 4 maart en wordt bekend gemaakt via de Kringen en op de website. Om het Dagelijks Bestuur in staat te stellen zijn werk te blijven doen, is besloten de statutair verplichte wijzigingen in het Dagelijks Bestuur vooral door te voeren, tot de daadwerkelijke stemming in de ALV.

Redactie Strijdend Nederland
Ik heb het al vaker aangegeven. De redactie begint langzaam maar zeker de leeftijd der sterken te bereiken. Verjonging is het prima blad in stand te houden. Wie wil hier steentje bijdragen?

Voorzitter BOSS

Andere onderwerpen in de Maart editie:
(Advies: Gebruik de “FullScreen” optie)

Veteranenbegraafplaats

Onderzoeksrapport focus op DB III


Verenigingsorgaan BOSS “Strijdend Nederland”

Uit de Statuten van de BOSS:

De vereniging tracht haar doel al van niet in samenwerking met andere rechtspersonen te bereiken deur:

  1. de 100% van het verenigingsorgaan “Strijdend Nederland” aan alle … leden, donateurs en andere personen en instanties, voor zover dit naar de mening van het Hoofdbestuur dienstig;

Contributie,
abonnementen en artikelen
Leden en donateurs betalen € 23,- contributie aan de BOSS. Leden en donateurs van Nederland gratis. Een apart abonnement voor Strijdend Nederland voor niet-leden is niet mogelijk.
Wel is, op schriftelijk verzoek en na goedkeuring door het dagelijks bestuur van de BOSS, een gesprek van Strijdend Nederland aan externe betrekkingen mogelijk.

De inhoud van de artikelen geeft niet de mening van het hoofdbestuur van de redactie weer. De redactie is/is van te korten, te wijzigen van de weigeren.
De artikelen en foto’s zijn een presentie/bewijs-exemplaar dat aan de redactieadres wordt toegezonden.

2015 SN DEC 2015 omslag tbv website

Oorsprong
Direct na het ontstaan van de Stoottroepen in het najaar van 1944 er aan een eigen behoefte blad. Als naam werd gekozen: ‘Strijdend Nederland’.
Tijdens de oorlog van werden Engeland radio-uitzendingen verzorgd voor de bevolking in Nederland. Elke uitzending begon met de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven: tu-tu-tu-tom, het morsesignaal voor de letter V (‘V’ voor Overwinning), de deur: “Hier is Radio Oranje de stam van Strijdend Nederland.”

Wil je de Stoottroepen de strijdende deelvormden van de Binnenlandse Strijdkrachten, laat dan de keuze van de naam ‘Strijdend Nederland’ voor de hand. Op 2 december 1944 was het eerste nummer als ‘Wekelijks Orgaan voor de Stoottroepen Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten’.

Al spoedig bleek dat het als onderdeelsblad, met zo’n hoge verschijningsfrequentie en door gebrek aan kopij, niet was te handhaven. De BOS nam het blad in augustus 1946 als “Verenigingsorgaan” over.
Het is nog steeds hèt blad voor de oudere en jonge Stoters.

Uit de ‘oude doos’:
de ‘geboorte’ van Strijdend Nederland
Gelukkig bevindt zich in de Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard het verslag van een bijeenkomst, waarin Strijdend Nederland aan de orde is geweest.

 “Op 27 november 1944 vindt er een bijeenkomst plaats waaraan Peter Borghouts, Tonny Gerritsen, Jacques Crasborn, Sjef de Groot, Bep van Kooten en W. van de Poll deelnemen. Ook zijn aanwezig ‘Fred’ en ‘Jan’.

Peter Borghouts begint de bijeenkomst met de mededeling dat het de bedoeling is over te gaan tot de uitgave van een contactblad met de naam ‘Strijdend Nederland’. De eerste uitgave moet verschijnen op 2 december 1944. Het blad is bedoeld voor alle troepen van Commando Zuid en waarschijnlijk zal het laten verschijnen van het blad later worden overgenomen door het ‘landelijk commando’. Het doel van de uitgave van een eigen blad is ‘contacten te onderhouden tussen onderdelen van het Commando Zuid en tussen de manschappen van het Commando onderling’. Het zal de geest moeten ademen die kenmerkend is voor de Stoottroepen en de spreekbuis zijn, niet alleen van Commando Zuid, maar ook van de provinciale commandanten en van de mannen van de troepen. Kort gezegd: een algemeen blad, bezield met de Nederlandse geest, dat het handhaven van de eenheid binnen de Stoottroepen voor ogen heeft.

De provinciale commandanten zullen in het blad de gelegenheid krijgen zaken die zij nodig achten onder de aandacht te brengen. Zo worden de afzonderlijke provinciale contactblaadjes overbodig. Het ‘niveau’ van het blad moet er op gericht zijn er een blad voor de troep van te maken. De jongens hebben behoefte aan een opwekkend woord en daarnaast moeten zij in de goede geest worden opgevoed. Inhoudelijk mag het blad, vooral de eerste tijd, niet te ‘zwaar’ zijn.”

Na enige discussie over een algemene landelijke uitgave die alle contactblaadjes moet gaan vervangen (er bestonden alleen al in Brabant en Limburg 25 blaadjes) was men het erover eens dat Strijdend Nederland in de eerste plaats een mededelingenblad moest worden, maar “vooral een blad dat de geest die onder de troepen heerst, levendig houdt”. En het mocht vooral geen Brabants, Limburgs of Zeeuws onderonsje worden.

Om alles in goede banen te leiden werd er een redactiecommissie samengesteld die kon uitmaken hoe de inhoud van Strijdend Nederland er ging uitzien. Het voorstel luidde: twee bladzijden voor ‘algemeen’, één bladzijde voor Brabant en één bladzijde voor Limburg. Geen familieberichten (dat moest gebeuren in particuliere correspondentie). Iemand merkte nog op dat Nederland grotendeels gelovig is en dat het dus ook een blad moest worden waarin het geloof bespreekbaar was. Borghouts reageerde hierop door te stellen dat het gros van Nederland inderdaad gelovig is maar het woord ‘algemeen’ ook duidelijk als ‘algemeen’ is bedoeld. Strijdend Nederland mocht in geen geval een blad worden met een godsdienstige ondertoon. Het was (én is) er voor iedereen. In de redactiecommissie hebben in eerste instantie Commandant Zuid en de provinciale commandanten zitting.

Op elke maandag werd er een bespreking gehouden met de ‘persleiders’ van Brabant, Limburg en Zeeland die dan ook hun kopij meebrachten. Het blad verscheen op vrijdag. Strijdend Nederland was dus in het begin een weekblad.

Aan het eind van de bijeenkomst verstrekte de heer Van de Poll nog wat aanvullende censuurbepalingen en deelde mee dat in de eerste uitgave een artikel van prins Bernhard (met foto) zou verschijnen (zie afbeelding).

‘Jan’ stelde nog voor wekelijks ook een militair overzicht op te nemen omdat de jongens zonder stroom, zonder radio en zonder nieuws zaten. Zo gezegd, zo gedaan.

Op 2 december 1944 valt de eerste uitgave van Strijdend Nederland bij de mannen in ‘de brievenbus’ (dat was dus in veel gevallen de schuttersput).

Strijdend Nederland was geboren!

1ste exemplaar Strijdend Nederland-zw

Afbeelding van de eerste uitgave van Strijdend Nederland op 2 december 1944.