>

Verenigingsorgaan BOSS “Strijdend Nederland”

Redactieadres:
Redactie SN Veluwshof 11
3852 JL Ermelo
0341844074
sn@stoottroepers.nl

Van de voorzitter juni 2021

COVID-19

Na me bijna 14 maanden lang zo goed mogelijk aan alle richtlijnen gehouden te hebben ben ik afgelopen periode toch besmet geraakt, waardoor ik bijna vier weken uitgeschakeld geweest ben, maar op dit moment gaat het weer goed. Het COVID-19 virus beheerst nog steeds ons leven, hoewel de afgelopen weken een aantal maatregelen versoepeld zijn, in weerwil van de ongunstige besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen. Ondanks deze versoepelingen kunnen een aantal activiteiten nog steeds niet doorgaan, zoals we dat gewend zijn of graag gewild hadden.
Zo is door het hoofdbestuur nagenoeg unaniem besloten om de ALV niet d.m.v. een videoconferentie te organiseren, maar zodra dat weer kan tijdens een fysieke bijeenkomst. Zodra we zicht hebben op het moment dat dat weer kan, zullen we een datum plannen. Het uitstel geeft ons wel de gelegenheid om nogmaals naar de wijziging van de statuten te kijken, die tijdens de ALV behandeld moeten worden. M.i.v. 1 juli wordt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De commissie Stet is verzocht om te bezien wat de consequenties van deze wet voor de statuten zijn en is daar inmiddels mee aan de slag gegaan. Uiteraard zal de kascontrole bij de penningmeester over het jaar 2020 wel al uitgevoerd worden.

COVID-19 heeft ook dit jaar gevolgen gehad voor de dodenherdenking op 4 mei en de viering van de capitulaties op 5 in Wageningen. Er konden nog steeds geen groepen mensen bij aanwezig zijn. Zo kwam ook het defilé in Wageningen te vervallen. Om op deze dag, een dag waarop wij de veteranen eren en herdenken, alsnog een gezicht te geven aan de veteranen, heeft de organisatie aan alle veterarenverenigingen gevraagd een videoportret van een voor de vereniging representatief lid aan te leveren, dat op die dag uitgezonden is. Wij hebben daarvoor dhr. Stroek aangemeld; helaas werd zijn bijdrage niet gehonoreerd.

Omdat de verwachting is dat grote publieksevenementen ook in juni nog niet mogelijk zijn, heeft het Nationaal Comité Veteranendag besloten om een aangepast programma te gaan organiseren. Er zal geen medaille-uitreiking, geen nationaal defilé voor Z.M. de Koning en geen grote bijeenkomst op het Malieveld zijn. Wel wordt net als in 2020 vroeg in de middag een ceremonie georganiseerd, dit jaar in de Koninklijke Schouwburg, met bijzondere verhalen van veteranen, speciaal gearrangeerde muziek, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en ondersteund door verschillende solisten. Op het Malieveld wordt een tweede programma georganiseerd: Kamp Malieveld: veteranenverhalen en muziek. Hierbij worden veteranenverhalen “opgehaald” uit heel Nederland, die in Den Haag in een muzikale setting worden gepresenteerd in een kleine besloten setting. Afhankelijk van de (on)mogelijkheden kunnen er meer of minder gasten aanwezig zijn. Dit programma van ongeveer 45 minuten begint om 17.00 uur en wordt uitgezonden door omroep Max.

Viering 75-jarig bestaan BOSS 7 oktober

Inmiddels hebben de eerste mensen zich aangemeld voor de viering van het 75 jarig bestaan van de BOSS. Hopelijk gaat COVID-19 het doorgaan van dit lustrum niet hinderen. Als dat wel het geval is zal  het niet doorgaan en wordt het inschrijfgeld geretourneerd. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het vanwege de vele bouwwerkzaamheden op de JWF-kazerne het niet mogelijk zal zijn om te blijven overnachten. Deze optie komt dus te vervallen.
Nog niet aangemeld? Zie het formulier verderop in dit blad of ga naar www.Stoottroepers.nl  of www.75jaarBOSS.nl.

Beëindiging missie in Uruzgan

Nu de Verenigde Staten heeft besloten per 11 september 2021 uit Afghanistan, komt er ook voor Nederland na bijna 20 jaar een eind aan de militaire missie in Afghanistan. Aan deze missie hebben vele Nederlandse militairen deelgenomen, die zich hebben ingezet voor een vrediger en veiliger land voor de Afghaanse bevolking. Het is nog lang geen vrede en nog steeds vallen er slachtoffers, maar door de jarenlange inzet van vele NAVO-militairen is Afghanistan niet meer de vrijhaven voor terrorisme die het ooit was. Daarnaast is er in de politiek meer aandacht voor democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Er is veel geïnvesteerd in het Afghaanse leger (ANA) en de politie (ANP), die daardoor een grotere rol hebben gekregen in het handhaven van de veiligheid voor de Afghaanse bevolking. Ook is geïnvesteerd in scholing en gezondheidszorg. De kindersterfte is met 60% afgenomen en de levensverwachting is van 44 jaar gestegen naar 60 jaar. Ook krijgen veel meer kinderen, waaronder meisjes, onderwijs.
Er zijn in die 20 jaar enorme offers gebracht door de Afghanen en de NAVO-militairen, waaronder ook de Nederlandse. Velen raakten gewond en 25 militairen sneuvelden, waaronder drie Stoottroepers, sergeant-majoor Jos Leunissen kwam om het leven tijdens de slag om Chora, soldaat Tim Hoogland sneuvelde tijdens gevechten in Deh Rawod en korporaal Ronald Groen, afkomstig van 43 BVE,  sneuvelde in de Baluchi-vallei.
Nadat er jarenlang gestreden is tegen de Taliban, zijn zij nu een gesprekspartner voor de Afghaanse overheid, om gezamenlijk te komen tot een duurzame vrede. Hopelijk gaat dit lukken en zijn de gebrachte offers niet voor niets geweest. 

Lintjesregen

Zoals gebruikelijk vond ook dit jaar de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen, de zgn. lintjesregen plaats, hoewel dat door COVID-19 anders ging dan gebruikelijk. Van onze vereniging werd Henk Becks, onze penningmeester, verrast met zijn benoeming als lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit overkwam ook Leo Lemmens, de vicevoorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers. Beide heren worden van harte gefeliciteerd.

Onderzoek naar extreem geweld in voormalig Nederlands-Indië

Er zijn nog steeds zorgen over dit onderzoek. De klankborgroep heeft moeite om informatie te krijgen en wordt alleen voorzien van samenvattingen. De verwachting is dat het eindrapport in december gepresenteerd wordt. Er moeten dan nog zeven eindrapporten worden afgewerkt. De heer de Kruiff heeft zich inmiddels bereid verklaard om de positie van Theo Roeffen in de klankbordgroep over te nemen.

Voorzitter BOSS

Andere onderwerpen in de Juni editie:
(Advies: Gebruik de “FullScreen” optie)

Veteranenbegraafplaats

Onderzoeksrapport focus op DB III


Verenigingsorgaan BOSS “Strijdend Nederland”

Uit de Statuten van de BOSS:

De vereniging tracht haar doel al van niet in samenwerking met andere rechtspersonen te bereiken deur:

  1. de 100% van het verenigingsorgaan “Strijdend Nederland” aan alle … leden, donateurs en andere personen en instanties, voor zover dit naar de mening van het Hoofdbestuur dienstig;

Contributie,
abonnementen en artikelen
Leden en donateurs betalen € 23,- contributie aan de BOSS. Leden en donateurs van Nederland gratis. Een apart abonnement voor Strijdend Nederland voor niet-leden is niet mogelijk.
Wel is, op schriftelijk verzoek en na goedkeuring door het dagelijks bestuur van de BOSS, een gesprek van Strijdend Nederland aan externe betrekkingen mogelijk.

De inhoud van de artikelen geeft niet de mening van het hoofdbestuur van de redactie weer. De redactie is/is van te korten, te wijzigen van de weigeren.
De artikelen en foto’s zijn een presentie/bewijs-exemplaar dat aan de redactieadres wordt toegezonden.

2015 SN DEC 2015 omslag tbv website

Oorsprong
Direct na het ontstaan van de Stoottroepen in het najaar van 1944 er aan een eigen behoefte blad. Als naam werd gekozen: ‘Strijdend Nederland’.
Tijdens de oorlog van werden Engeland radio-uitzendingen verzorgd voor de bevolking in Nederland. Elke uitzending begon met de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven: tu-tu-tu-tom, het morsesignaal voor de letter V (‘V’ voor Overwinning), de deur: “Hier is Radio Oranje de stam van Strijdend Nederland.”

Wil je de Stoottroepen de strijdende deelvormden van de Binnenlandse Strijdkrachten, laat dan de keuze van de naam ‘Strijdend Nederland’ voor de hand. Op 2 december 1944 was het eerste nummer als ‘Wekelijks Orgaan voor de Stoottroepen Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten’.

Al spoedig bleek dat het als onderdeelsblad, met zo’n hoge verschijningsfrequentie en door gebrek aan kopij, niet was te handhaven. De BOS nam het blad in augustus 1946 als “Verenigingsorgaan” over.
Het is nog steeds hèt blad voor de oudere en jonge Stoters.

Uit de ‘oude doos’:
de ‘geboorte’ van Strijdend Nederland
Gelukkig bevindt zich in de Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard het verslag van een bijeenkomst, waarin Strijdend Nederland aan de orde is geweest.

 “Op 27 november 1944 vindt er een bijeenkomst plaats waaraan Peter Borghouts, Tonny Gerritsen, Jacques Crasborn, Sjef de Groot, Bep van Kooten en W. van de Poll deelnemen. Ook zijn aanwezig ‘Fred’ en ‘Jan’.

Peter Borghouts begint de bijeenkomst met de mededeling dat het de bedoeling is over te gaan tot de uitgave van een contactblad met de naam ‘Strijdend Nederland’. De eerste uitgave moet verschijnen op 2 december 1944. Het blad is bedoeld voor alle troepen van Commando Zuid en waarschijnlijk zal het laten verschijnen van het blad later worden overgenomen door het ‘landelijk commando’. Het doel van de uitgave van een eigen blad is ‘contacten te onderhouden tussen onderdelen van het Commando Zuid en tussen de manschappen van het Commando onderling’. Het zal de geest moeten ademen die kenmerkend is voor de Stoottroepen en de spreekbuis zijn, niet alleen van Commando Zuid, maar ook van de provinciale commandanten en van de mannen van de troepen. Kort gezegd: een algemeen blad, bezield met de Nederlandse geest, dat het handhaven van de eenheid binnen de Stoottroepen voor ogen heeft.

De provinciale commandanten zullen in het blad de gelegenheid krijgen zaken die zij nodig achten onder de aandacht te brengen. Zo worden de afzonderlijke provinciale contactblaadjes overbodig. Het ‘niveau’ van het blad moet er op gericht zijn er een blad voor de troep van te maken. De jongens hebben behoefte aan een opwekkend woord en daarnaast moeten zij in de goede geest worden opgevoed. Inhoudelijk mag het blad, vooral de eerste tijd, niet te ‘zwaar’ zijn.”

Na enige discussie over een algemene landelijke uitgave die alle contactblaadjes moet gaan vervangen (er bestonden alleen al in Brabant en Limburg 25 blaadjes) was men het erover eens dat Strijdend Nederland in de eerste plaats een mededelingenblad moest worden, maar “vooral een blad dat de geest die onder de troepen heerst, levendig houdt”. En het mocht vooral geen Brabants, Limburgs of Zeeuws onderonsje worden.

Om alles in goede banen te leiden werd er een redactiecommissie samengesteld die kon uitmaken hoe de inhoud van Strijdend Nederland er ging uitzien. Het voorstel luidde: twee bladzijden voor ‘algemeen’, één bladzijde voor Brabant en één bladzijde voor Limburg. Geen familieberichten (dat moest gebeuren in particuliere correspondentie). Iemand merkte nog op dat Nederland grotendeels gelovig is en dat het dus ook een blad moest worden waarin het geloof bespreekbaar was. Borghouts reageerde hierop door te stellen dat het gros van Nederland inderdaad gelovig is maar het woord ‘algemeen’ ook duidelijk als ‘algemeen’ is bedoeld. Strijdend Nederland mocht in geen geval een blad worden met een godsdienstige ondertoon. Het was (én is) er voor iedereen. In de redactiecommissie hebben in eerste instantie Commandant Zuid en de provinciale commandanten zitting.

Op elke maandag werd er een bespreking gehouden met de ‘persleiders’ van Brabant, Limburg en Zeeland die dan ook hun kopij meebrachten. Het blad verscheen op vrijdag. Strijdend Nederland was dus in het begin een weekblad.

Aan het eind van de bijeenkomst verstrekte de heer Van de Poll nog wat aanvullende censuurbepalingen en deelde mee dat in de eerste uitgave een artikel van prins Bernhard (met foto) zou verschijnen (zie afbeelding).

‘Jan’ stelde nog voor wekelijks ook een militair overzicht op te nemen omdat de jongens zonder stroom, zonder radio en zonder nieuws zaten. Zo gezegd, zo gedaan.

Op 2 december 1944 valt de eerste uitgave van Strijdend Nederland bij de mannen in ‘de brievenbus’ (dat was dus in veel gevallen de schuttersput).

Strijdend Nederland was geboren!

1ste exemplaar Strijdend Nederland-zw

Afbeelding van de eerste uitgave van Strijdend Nederland op 2 december 1944.