Image

Beneden-Leeuwen 2015

Herdenking Beneden-Leeuwen 2015

Herdenking in Beneden-Leeuwen 2015

Een stralende zonsopkomst en een strakblauwe hemel, een zonovergoten dag in herfsttooi, maar met een schrale oostenwind. De natuur had gezorgd voor een passende omlijsting van de 70ste herdenking op deze tweede zondag in oktober. Een jubileumherdenking waarbij tevens een traditie zou worden afgesloten: een gezamenlijke oecumenische viering in de r.-k. kerk van Beneden - Leeuwen voor gesneuvelde en overleden Stoottroepers, waarin tevens een veldprediker als medevoorganger een wezenlijke bijdrage had. Zo werd tevens de gedachte levend gehouden aan het ideaal van de Stoters van het eerste uur, namelijk het beschermen van de bevolking en het bestrijden van de bezetter, ongeacht maatschappelijke en religieuze verschillen. Enkele jaren geleden moest deze viering worden versoberd en werd deze voortgezet als woord- en gebedsdienst. Desondanks bleef het oorspronkelijke doel van deze bijeenkomst gehandhaafd, namelijk het gezamenlijk herdenken van de gesneuvelde en overleden Stoottroepers.

Voorafgaand werd door de secretaris van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers het volgende meegedeeld: “Vandaag is het de 70ste maal dat wij op de 2de zondag van oktober onze gesneuvelden en overledenen herdenken. Daarom is aan deze viering een extra feestelijk accent toegevoegd namelijk de medewerking van zowel het Maas en Waals Mannenkoor als het Orkest Koning Willem III. Gelijktijdig moet ik u meedelen dat vandaag - met deze jubileumviering - een traditie zal worden afgesloten. Vanaf volgend jaar zal er geen voorafgaande kerkdienst meer plaatsvinden. Een besluit dat ongetwijfeld door sommigen van u zal worden betreurd, maar een besluit dat zorgvuldig en op goede gronden is genomen. De eigenlijke herdenking op het Ereveld blijft uiteraard gehandhaafd, evenals de Stille Tocht”. Een besluit dat later op de dag nogmaals door de voorzitter zou worden toegelicht.

Tijdens zijn inleiding memoreerde pastoor Jo Janssen zijn voorganger Pater Goossens, in 1944 de eerste aalmoezenier van de Stoters en tevens de drijvende kracht achter deze viering waarin hij zelf vijftig achtereenvolgende jaren is voorgegaan. Met een opsomming van conflictgebieden waar ooit Stoters zijn gesneuveld riep de voorganger het verleden in herinnering. Gelijktijdig plaatste hij hun levens in een gelovig perspectief. “Weliswaar zijn ze weg, maar met het noemen van hun namen blijven ze in onze herinnering voortleven”. Medevoorganger dominee Henk van de Berg bracht in zijn overweging op indringende wijze het gekozen thema voor de viering onder de aandacht: “Ben ik mijn broeders hoeder?”. Als vertrekpunt had hij het Bijbelverhaal over Kaïn en Abel gekozen. Zijn kerngedachte was: “Blijf ik aan de kant staan, of neem ik mijn verantwoordelijkheid en treed ik op?” Hij verdiepte dit motto aan de hand van enkele treffende voorbeelden uit de historie van de Stoters. Hij besloot met een niet mis te verstane verwijzing naar de actualiteit, namelijk naar de vluchtelingen die nu in ons midden verblijven.*).

Het Maas en Waals Mannenkoor onder leiding van Ton de Waal bevestigde zijn reputatie met een uitstekende vertolking van de diverse gezangen zoals het traditionele ‘ O God die droeg’ tijdens de binnenkomst van het regimentsvaandel, het door de dirigent zelf gearrangeerde Kyrie en Gloria evenals overige bijdragen zoals de ‘Song of Peace’ en het ‘Domine salvam fac’ aan het slot. Maar ook het Orkest Koning Willem III had zich terdege voorbereid. Voorafgaand aan de viering kwamen het ‘Soldaat van Oranje’ en ‘Tribute to the Liberators’ als twee pittige ouvertures uitstekend tot hun recht, mede dankzij de uitstekende akoestiek in de monumentale kerk. Onder leiding van dirigent Herman van Teffelen toonde dit orkest zijn veelzijdigheid, getuige het innige ‘Hymn to the fallen’ en het ingetogen ‘Abide with me’. Breed en warm klonk het door allen meegezongen zesde couplet van het Wilhelmus. Tijdens de voorbereidingen werd duidelijk dat het nog een hele opgave zou worden om beide gezelschappen in de beperkte ruimte op te stellen, maar ook de visuele presentatie van het totaal was oogstrelend. Al met al een unieke gezamenlijke muzikale afsluiting van een jarenlange traditie.

Hoewel beide voorgangers vooraf hadden aangegeven “geen poespas” te willen, ontkwamen zij toch niet aan een dankwoord door de voorzitter van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers. Hij dankte beiden voor hun jarenlange inzet (oud-aalmoezenier Jo Janssen 20 jaar, oud-veldprediker Henk van de Berg 26 jaar!) en hij onderstreepte dat met een persoonlijk blijk van waardering.

In de middag verliep de eigenlijke herdenking, dankzij het gedegen draaiboek en de gezamenlijke inzet van Beneden-Leeuwen, Regiment en Stichting, zoals die is bedoeld: Eenvoudig en zonder opsmuk, maar daardoor des te indrukwekkender. Onder de talrijke eregasten was ook aanwezig de Commissaris van de Koning In Gelderland, de heer Clemens Cornielje. Na afloop sprak hij zijn grote waardering uit over de vorm en inhoud van de plechtigheid.

Zoals steeds werd een ontroerende bloemenhulde gebracht door de kinderen van de basisschool ‘De Wijzer’. Na het dodenappèl door de regimentscommandant knetterden de saluutschoten, werden de kransen aangereikt door de scouts van Don Bosco, werden tijdens het hijsen van de vlaggen de volksliederen gespeeld en de eerbewijzen gebracht. De Erecompagnie was ditmaal om logistieke redenen ongewapend maar dat deed geen enkel afbreuk aan het uitstekend uitgevoerde ceremonieel. In zijn kernachtige slotwoord wierp burgemeester Steenkamp de vraag op of onze gesneuvelden vergeefs het offer van hun leven hebben gegeven. Zijn antwoord: ‘Niets doen, langs de kant blijven staan, dat zou pas verkeerd zijn geweest’. Hij wees op de onlangs door Koning Willem Alexander uitgesproken ambitie van Nederland in de Algemene Vergadering van de VN, om nu en in de toekomst te blijven strijden voor vrede en veiligheid. ‘Naar het voorbeeld van de eerste Stoottroepers, want niets doen is geen optie’.

WdK

*) Alle uitgesproken teksten zijn na te lezen op de website van de BOSS: www.Stoottroepers.nl

Van harte aanbevolen!