Image

Ontstaan BOSS

Ontstaan BOSS

Ontstaan van de vereniging “Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers”

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd er door stoters, die het leger verlieten, de BOS (Bond van Oud-Stoottroepers) opgericht. Deze was georganiseerd in verschillende kringen die zich bevonden in diverse plaatsen in Zeeland, Brabant en Limburg. De BOS had als doel, het onderling ondersteunen van de leden en het vasthouden van vriendschappelijke banden. Nadat stoters terugkwamen uit Indonesië in de jaren 50, werden velen lid. Op 18 maart 1980 is er wat veranderd. De BOS werd BOSS, Vereniging Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers. Sindsdien kan ook de jonge generatie actieve stoters lid worden van de vereniging. Doordat de eerste en tweede generatie stoottroepers steeds kleiner wordt zijn een aantal kringen samengevoegd. Na de recente uitzendingen zijn er echter ook weer nieuwe kringen gevormd.

Strijdend Nederland is het orgaan van de Stoottroepers dat wordt uitgegeven sinds 2 december 1944. Het verschijnt vier keer per jaar.

 1. Op 5 september 1944 werden de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht en geformeerd uit leden van het verzet tijdens de Tweede wereldoorlog en onderverdeeld in een bewakingsdeel en een strijdend deel. In opdracht van ZKH Prins Bernhard werd op 21 september 1944 in Eindhoven het Regiment Stoottroepen opgericht als strijdend deel van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het Regiment werd geformeerd uit bevrijde verzetsmensen, die gewapend verzet hadden gepleegd tegen de Duitsers. De bakermat was de verzetsorganisatie (Landelijke) Knokploegen.
 2. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 5 mei 1945, waren ongeveer 6.000 Stoottroepers onder de wapenen. Zij hadden drie keuzes:
  1. Een deel (3.000 man) tekende een langverband akte (drie jaren) waarin met de bepaling een mogelijke inzet 'waar ook ter wereld' als OVW'er (oorlogsvrijwilliger);
  2. Een klein deel van 1.000 man tekende een contract voor één jaar (kort verband);
  3. Ongeveer 2.000 Stoters demobiliseerden in augustus 1945.
 3. Deze laatste groep 'nieuwe burgers' had vooral belangstelling voor de volgende onderwerpen:
  1. Er was -terechte- ontevredenheid over het uitblijven van respect en nazorg direct na WO II en m.n. over de van Regeringszijde getroffen maatregelen en regelingen (de Maatschappelijke Dienst Defensie bestond toen nog niet);
  2. Men vond dat de sterke banden van onderlinge steun en vriendschap niet verloren mochten gaan. En omdat deze band er was wilde men een bond – de BOS -, die opgericht werd op zaterdag 14 januari 1946. De BOS is daarmee de oudste regimentsgebonden veteranenvereniging van de Koninklijke Landmacht.
 4. Kenmerken van de BOS waren en zijn:
  1. Het non-categoriale karakter, te verklaren uit de ontstaansgeschiedenis van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, waarvan de wortels in het Verzet tijdens WO II liggen.
  2. De organisatie van de BOS(S). Deze is gebaseerd op regionale kringen waarvan de leden afkomstig zijn uit de zelfde regio als waaruit destijds een Stoottroepencompagnie werd geformeerd van de Commando’s Brabant of Limburg. Veel leden van die kring behoorden ook tot de compagnie waarmee zij op de zuidoever van de grote rivieren werden ingezet en later voor drie jaar mee naar Indië gingen. Ook zijn er regionale kringen waarvan de leden afkomstig zijn uit het zelfde Indië-bataljon en in de zelfde regio wonen. Later zijn daar reünieverbanden en eenheidsgebonden kringen bijgekomen.
 5. Om de eerder geschetste relatie met het Regiment Stoottroepen kracht bij te zetten werd op 18 maart 1980 de Vereniging Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) opgericht. Ook actief dienende Stoters, zowel beroeps als dienstplichtigen, wilden en konden nu dus lid worden van de BOSS. De tweede S heeft dus vooral betrekking op de 'jongere' generaties Stoottroepers. Zowel de soldaat als de generaal zijn lid van de BOSS. Dat is onder meer één van de (unieke) karakteristieke kenmerken van deze zogenaamde non-categoriale vereniging.
 6. Grondbeginsel en doel van de BOSS
  1. De BOSS is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje te handhaven en zo nodig te verdedigen tegen alles wat daar mee strijdig is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.
  2. De BOSS stelt zich ten doel:
   1. Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen zijn ontstaan;
   2. Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
   3. Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
   4. Het behartigen van belangen van:
    1. Leden van de vereniging;
    2. In bijzondere gevallen Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn, naar oordeel van het hoofdbestuur.
   5. Lidmaatschap
    1. Lid worden van de BOSS kan door het indienen van het inschrijfformulier.
    2. Het lidmaatschap is voor nieuw geplaats personeel bij het bataljon gedurende het eerste jaar gratis, daarna bedraagt het lidmaatschap €21,- per jaar.
     Dit bedrag wordt jaarlijks tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) vastgesteld en indien nodig aangepast.