>

Home

Nieuw op onze site:
Van de Voorzitter Juni 2020
Nieuwspagina

Vooraankondiging 75e Herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers op 11 oktober 2020
Een eenvoudige en besloten plechtigheid, maar alle namen zullen worden genoemd.


U kunt deze herdenking via een live-stream
https://blikopbeneden-leeuwen.nl/livestream
vanaf 14.00 uur op 11 oktober 2020 volgen.

Gelet op de risico’s voor de merendeels kwetsbare doelgroep en de beperkingen vanwege de anderhalve meter maatregel zal dit jaar het traditionele herdenkingsprogramma op de tweede zondag van oktober geen doorgang kunnen vinden. Als alternatief zal op het ereveld een besloten en eenvoudige ceremonie plaatsvinden met als kern het dodenappèl door de regimentscommandant en kransleggingen namens de groeperingen en instanties die traditioneel aan de herdenking deelnemen. De voorafgaande ontvangst voor genodigden en overige belangstellenden in De Rosmolen zal komen te vervallen evenals het inleidende informatieve programma met de bijdrage van de schoolkinderen. De gezamenlijke Stille Tocht naar het ereveld vervalt daardoor eveneens. Deelname door een erecompagnie van het regiment Stoottroepen Prins Bernhard met saluutschotengroep blijft achterwege evenals de bijdrage van Muziekvereniging Koning Willem III.

Programma op het ereveld te 14.00 uur

 • Opening door voorzitter SHGS
 • Dodenappèl door regimentscommandant
 • Signaal “Taptoe”, gevolgd door 1 minuut stilte
 • Kranslegging door regimentscommandant, namens het Regiment en alle actief dienende Stoottroepers
 • Overweging door geestelijk verzorger krijgsmacht
 • Kranslegging door burgemeester van West Maas en Waal, namens de gemeenschap van Beneden-Leeuwen en de Provincie Gelderland. Aansluitend introduceert hij 2 kinderen van de Openbare Basisschool De Wijzer, met hun voordracht
 • Kranslegging door Inspecteur Generaal Krijgsmacht, mede namens de voormalige geallieerden die hebben deelgenomen aan de bevrijding van Nederland
 • Kranslegging door voorzitter Bond Oud- Stoottroepers en Stoottroepers namens de kringen, reünieverbanden en overige leden
 • Kranslegging door vertegenwoordiger “Comité Familieleden Eren Hun Gesneuvelden”
 • Kranslegging door Oud-Stoter namens alle Oud-stoters
 • Kranslegging op burgerkerkhof gelijktijdig met 31 klokslagen, ter gedachtenis aan de slachtoffers onder de burgerbevolking van Beneden-Leeuwen
 • Einde plechtigheid,   aangegeven door regisseur

Hoewel de ceremonie vanaf de openbare weg is te volgen is het dringende advies om dit niet te doen, gelet op het verhoogd risico op besmetting in combinatie met beperkingen van de anderhalve meter maatregel. Een live stream weergave van de plechtigheid via You Tube dan wel de Website “Blik op Leeuwen” is in voorbereiding. De beste manier om deelgenoot te zijn van deze alternatieve herdenking is dus achter het beeldscherm!

Het bestuur van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers.Grondbeginselen en Doelstellingen van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

Grondbeginselen.
De Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje te handhaven en zonodig te verdedigen tegen alles wat daarmee in strijd is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.

Doelstellingen. 

 • Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen  Prins Bernhard zijn ontstaan;
 • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
 • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
 • Het behartigen van de belangen van Leden van de vereniging en, in bijzondere gevallen ook van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn van de vereniging, zulks naar het oordeel van het hoofdbestuur.
vfonds logo nieuw open

De activiteiten van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

 

Privacy verklaring Bond Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Binnen de BOSS worden de gegevens centraal opgeslagen bij de Ledenadministratie. Dit is noodzakelijk om alle leden te kunnen benaderen in het kader van hun lidmaatschap.
  • De gegevens worden gebruikt voor de verzending van het Verenigingsorgaan, uitnodigingen voor bijeenkomsten ,kring-Nieuwsbrieven en het innen/verzenden van de jaarlijkse contributienota’s.
  • De opslag vindt plaats bij de Ledenadministrateur in een daarvoor geëigende databank (in dit geval PCLeden) en een (back-up-versie) bij de Penningmeester t.b.v. het Financiële deel uit deze databank.
  • De ledenadministrateur verstrekt (1x per kwartaal)aan de secretaris een totaal-ledenlijst en aan elke kringsecretaris een kring-ledenlijst.
  • De in deze website vermelde adresgegevens betreft bestuursleden van de BOSS en zijn met hun instemming vermeld teneinde de bereikbaarheid binnen de vereniging te bevorderen en of te vereenvoudigen.
 • De leden worden op het inschrijfformulier geïnformeerd over wat en waarom met de gevraagde gegevens wordt gedaan. Leden kunnen te allen tijde hun gegevens opvragen, doen wijzigen of aanpassen
  Het inschrijfformulier bevat voor deze wetstoepassing de navolgende tekst:
  “De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in de Databank van de Ledenadministratie en alleen gebruikt voor verenigingsdoeleinden”
 • Data opslag:
  • De data worden digitaal opgeslagen op de computer van de Ledenadministratie en de Penningmeester.
  • De data is beveiligd met Wachtwoorden en officiële Virus en beveiligingssoftware.
  • De gegevens op papier (inschrijfformulieren met bijbehorende incassomachtigingen) worden opgeslagen in afgesloten bureau/kastruimte zodat toegang voor derden niet mogelijk is.
 • Kring-secretarissen die deelgegevens uit de data gebruiken voor het verspreiden van Nieuwsbrieven en/of overige Kringinformatie dienen zich te houden aan de identieke beveiligde opslag als hiervoor omschreven.
 • Voor externe gebruikers van de persoonsgegevens gegevens worden aparte contracten opgesteld over het gebruik van de verenigingsdata. Bij de vereniging betreft dit de drukker van het verenigingsblad “Strijdend Nederland” Ledenadministrateur legt verantwoording af aan het Bestuur over opslag en beveiliging.

 

logo

Faceboekpagina
Strijdend Nederland

Disclaimer & Privacy statement:
Disclaimer