>

Home

Nieuw op onze site:
Van de Voorzitter Juni 2020
Nieuwspagina

Alle verenigings-activiteiten stilgelegd

De Algemene Ledenvergadering (oude planning 16/04)wordt, onder voorbehoud, verplaatst naar 27 augustus 2020 te Ermelo. Volg de mededelingen op onze site en van uw kringsecretaris.

Vooraankondiging 75e Herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers op 11 oktober 2020

Het zal niemand zijn ontgaan dat wij allen vanwege het coronavirus zeer in onze bewegingsvrijheid worden beperkt.
Zeker in het jaar waarin de 75-jarige vrijheid van ons land op grootse wijze herdacht en gevierd had moeten worden, is dat voor velen moeilijk te bevatten.
Door de opgelegde coronamaatregelen staat ook de uitvoeringswijze van de 75e herdenking onder druk en zullen we er dit jaar van moeten uitgaan dat de opgelegde 1,5 meter afstandsgrens ook op de komende herdenking van toepassing zal zijn.
Daarom zal de herdenking op 11 oktober a.s. vanwege de corona-maatregelen in afgeslankte en vermoedelijk besloten vorm gaan plaatsvinden. Over de mate van afslanking en de beslotenheid van de herdenking kunnen wij momenteel nog geen nadere mededelingen doen.
Hopelijk kunnen wij u, na overleg met alle instanties, in het septembernummer van Strijdend Nederland nader informeren over het gedacht verloop van de herdenking.
Wij hopen dat u allen begrip kunt opbrengen voor deze zeer vervelende maatregel.
Het bestuur van de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers.Grondbeginselen en Doelstellingen van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

Grondbeginselen.
De Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje te handhaven en zonodig te verdedigen tegen alles wat daarmee in strijd is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.

Doelstellingen. 

 • Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen  Prins Bernhard zijn ontstaan;
 • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
 • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
 • Het behartigen van de belangen van Leden van de vereniging en, in bijzondere gevallen ook van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn van de vereniging, zulks naar het oordeel van het hoofdbestuur.
vfonds logo nieuw open

De activiteiten van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

 

Privacy verklaring Bond Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Binnen de BOSS worden de gegevens centraal opgeslagen bij de Ledenadministratie. Dit is noodzakelijk om alle leden te kunnen benaderen in het kader van hun lidmaatschap.
  • De gegevens worden gebruikt voor de verzending van het Verenigingsorgaan, uitnodigingen voor bijeenkomsten ,kring-Nieuwsbrieven en het innen/verzenden van de jaarlijkse contributienota’s.
  • De opslag vindt plaats bij de Ledenadministrateur in een daarvoor geëigende databank (in dit geval PCLeden) en een (back-up-versie) bij de Penningmeester t.b.v. het Financiële deel uit deze databank.
  • De ledenadministrateur verstrekt (1x per kwartaal)aan de secretaris een totaal-ledenlijst en aan elke kringsecretaris een kring-ledenlijst.
  • De in deze website vermelde adresgegevens betreft bestuursleden van de BOSS en zijn met hun instemming vermeld teneinde de bereikbaarheid binnen de vereniging te bevorderen en of te vereenvoudigen.
 • De leden worden op het inschrijfformulier geïnformeerd over wat en waarom met de gevraagde gegevens wordt gedaan. Leden kunnen te allen tijde hun gegevens opvragen, doen wijzigen of aanpassen
  Het inschrijfformulier bevat voor deze wetstoepassing de navolgende tekst:
  “De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in de Databank van de Ledenadministratie en alleen gebruikt voor verenigingsdoeleinden”
 • Data opslag:
  • De data worden digitaal opgeslagen op de computer van de Ledenadministratie en de Penningmeester.
  • De data is beveiligd met Wachtwoorden en officiële Virus en beveiligingssoftware.
  • De gegevens op papier (inschrijfformulieren met bijbehorende incassomachtigingen) worden opgeslagen in afgesloten bureau/kastruimte zodat toegang voor derden niet mogelijk is.
 • Kring-secretarissen die deelgegevens uit de data gebruiken voor het verspreiden van Nieuwsbrieven en/of overige Kringinformatie dienen zich te houden aan de identieke beveiligde opslag als hiervoor omschreven.
 • Voor externe gebruikers van de persoonsgegevens gegevens worden aparte contracten opgesteld over het gebruik van de verenigingsdata. Bij de vereniging betreft dit de drukker van het verenigingsblad “Strijdend Nederland” Ledenadministrateur legt verantwoording af aan het Bestuur over opslag en beveiliging.

 

logo

Faceboekpagina
Strijdend Nederland

Disclaimer & Privacy statement:
Disclaimer