Van de Voorzitter

Van de voorzitter
Juni 2019

Op 18 april vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BOSS plaats. Voor de jaarrede verwijs ik u graag naar het artikel elders in ons blad.  Tijdens de ALV is aangegeven dat volgend jaar onze secretaris, dhr. Butter, na vele jaren dienst zal aftreden. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris. Belangstelling? U kunt zich bij mij melden. Datzelfde geldt overigens ook voor mensen, die de redactie van ons onvolprezen blad willen komen versterken.
Op 26 april vond de 25ste Algemene Ledenvergadering van de Kring Grave Stoters plaats. Vanwege dit lustrum was ik daarbij aanwezig, samen met mijn echtgenote. De kring bestaat uit dienstplichtige militairen die in de jaren vijftig gediend hebben bij 15 Bataljon Infanterie en 433 Bataljon Infanterie, gelegerd in de Generaal de Bonskazerne in Grave. In die tijd duurde de dienstplicht nog 18 maanden tot twee jaar en was de Koude Oorlog in volle gang. Het bataljon verplaatste zich te voet of met vrachtwagens. Toen de Landmacht overging op gemotoriseerd (YP 408) en gemechaniseerd (AMX) optreden, was de kazerne in Grave te klein en werd de eenheid opgeheven. Het bataljon Stoottroepen ging in Ermelo verder onder de naam 41 Pantserinfanteriebataljon. Het betekende ook dat er in deze kring geen ledengroei meer te verwachten was uit nieuwe rekruten. Het ledenbestand is in de loop der jaren geslonken tot de huidige 39 leden, die samen een knusse kring vormen. De kring bestaat al 18 jaar o.l.v. voorzitter Henk Honkoop. Tot zijn grote verrassing mocht ik hem vanwege zijn verdiensten benoemen tot Lid van Verdienste van de Kring. Na de ALV werd een bezoek gebracht aan de Generaal de Bons-kazerne. De kazerne heeft een tijd dienst gedaan als asielzoekerscentrum, maar staat nu al enige tijd leeg en is zeer verwaarloosd. Inmiddels heeft de kazerne andere bestemmingen gekregen en wordt er gerenoveerd. Tijdens de rondleiding kwamen vele herinneringen boven. Al met al een mooie dag.

In de vorige editie heb ik u een grof overzicht gegeven van de activiteiten die in het kader van 75 jaar vrijheid in Nederland worden georganiseerd. Intussen worden steeds meer details bekend van activiteiten die ook voor de Stoottroepen relevant zijn. Op 3 oktober a.s. vindt in Assen t.g.v. de 75e verjaardag van het Regiment een grote Stoottroepenreünie plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden per brief of e-mail:
Regiment.SPB@mindef.nl .

Ook in Beneden-Leeuwen vinden activiteiten plaats. Op 6 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat de Duitsers in één nacht 43 huizen en boerderijen langs de Waalbandijk hebben platgebrand. Die datum zal worden gebruikt als startdatum voor de start van de herdenking. Langs de dijk zullen vanaf half september op de plekken van die afgebrande huizen posters worden geplaatst met daarop een foto van het afgebrande huis en een QR-code waarmee een korte tekst kan worden afgeluisterd. In de nacht van 6 op 7 oktober wordt een wandeling georganiseerd over de dijk langs alle 43 plekken. Over beide activiteiten vindt u meer informatie elders in dit blad.

Zoals bekend is de BOS (met één S) twee jaar ná het Regiment Stoottroepen opgericht. Dat betekent dat de BOSS haar 75e verjaardag in 2021 zal gaan vieren. In de vergadering van het Hoofdbestuur van 7 maart jl. is hier aandacht aan besteed. Nog dit jaar zal een organisatiecomité opgericht worden. Om tot een programma te kunnen komen, willen wij graag van de leden en donateurs voorstellen/ideeën ontvangen voor de viering van het 75-jarig bestaan. Ook vernemen wij graag of u deel wil uitmaken van het organisatiecomité. Graag uw reactie voor 1 augustus bij dhr. van der Burg:
h.vdburg@hccnet.nl
telefoonnummer 02 99 84 64 61 (antwoordapparaat).

Ad Wagemakers
Voorzitter BOSS