>

Nieuws


Een markante periode uit de geschiedenis
van Nederlands-Indië!

Bauke Geersing neemt in het boek “Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946-1947)” stelling tegen historici, zoals Willem IJzereef en Rémy Limpach, die volgens hem de geschiedenis van de dekolonisatieperiode van Nederlands-Indië beschrijven vanuit een vooringenomen, ideologische, antikoloniale zienswijze. Deze opvattingen gaan dan de plaats innemen van de recontrueerbare context en opvattingen van toen. Geersing meent dat dit leidt tot verdraaiing van die geschiedenis en gevoelens van schuld, boete en afschuw in de Nederlandse samenleving.
Al tientallen jaren schrijven historici en media over de “oorlogsmisdaden” van kapitein Raymond Westerling, begaan op Zuid-Celebes (1946-1947) tijdens de dekolonisatieperiode van Nederlands-Indië. Bauke Gersing deed onderzoek naar deze periode en komt op grond van oorspronkelijke en niet eerder gebruikte primaire bronnen, officiële door de regering opgedragen onderzoeken en andere documenten tot een geheel andere conclusie.

Geersing hanteert een onderzoeksmodel met als uitgangspunt ‘contextuele’ geschiedschrijving. Op grond hiervan meent hij dat er met betrekking tot deze periode op Zuid-Celebes sprake is van een mythe rond het optreden van Westerling en verdraaiing van de geschiedenis. Hij baseert zich bovendien op uitgewerkte juridische en militaire analyses. Zijn opzienbarende bevindingen staan in dit boek, dat op 21 november jl. is verschenen.

De geschiedenis van de dekolonisatieperiode wordt op dit moment onderzocht in het Meerjaren Onderzoek, dat in belangrijke mate is gefinancierd door de Nederlandse regering. Er is kritiek op de eenzijdige werkwijze van de onderzoekers. De Federatie van Indische Nederlanders heeft daar al meermalen op gewezen. Die vreest dat dit tot een eenzijdige geschiedschrijving leidt, die niet conform de werkelijke gebeurtenissen is die destijds hebben plaatsgevonden.

De auteur wil met dit boek ook een bijdrage leveren aan de discussie die plaatsvindt in het kader van het Meerjaren Onderzoek naar de dekolonisatie periode in Nederlands-Indië tussen 1945-1950. Volgens de auteur is het van essentieel belang dat daarbij – uitgaande van de historische context, op basis van de feiten en omstandigheden, de politiek-maatschappelijke opvattingen en de militaire en juridische normen van destijds – de rol van alle actoren (bestuurders, politici, militairen, gewapende Indonesische groepen, geweldplegers) aan Nederlandse en Indonesische kant op evenwichtige wijze wordt beschreven.

Bauke Geersing (1944) is opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en was vier jaar beroepsofficier. Hij is daarna afgestudeerd als jurist aan de RU Groningen. Na een universitaire carrière werd hij hoofd Juridische Zaken van de Nederlandse Omroep Stichting, waarvan hij van 1992 tot 2000 directeur was. Hij vervulde daarna diverse bestuurlijke functies in het bedrijfsleven en was gedurende 22 jaar lid van de Raad van Commissarissen van de KLM.

Uitgeverij ASPEKT

508 pagina’s
Paperback, ISBN: 9789463387651
Prijs € 29,95


De geest der wet is ongrijpbaar

Een roman, voor een belangrijk deel berustend op ware gebeurtenissen, die zich afspeelt tijdens de Koude Oorlog

Tijdens een militaire NAVO oefening raakt de Sovjet Unie in paniek. Als zij niets doen is het te laat. Zullen de Verenigde Staten zich aan hun NAVO-verplichting houden? Had Generaal De Gaulle gelijk door zich uit de Navo terug te trekken? Behoorde de bezetting van het Ruhr gebied tot de doelstellingen van de Sovjet Unie, aangespoord door een wanhopige Erich Honecker, leider van de DDR? Wat was de rol van Gorbatsjov? Welke rol speelde bij dit alles de Rijksdagbrand uit 1933?
De jonge Carla Enzinger leeft voor haar idealen, maar tegen welke prijs? Door haar raakt een Nederlandse arts betrokken bij een wereldconflict. Een onverbiddelijke rechter heeft hier onbedoeld de hand in. Van zijn levensovertuiging is zijn eigen dochter het slachtoffer, met grote gevolgen.
Waarom bestaat de wereld nog? Het leiderschap van staatslieden, toeval of iets anders? Is de mens in staat het recht te laten zegevieren?
Een jonge onderzoeker tracht te achterhalen wat er werkelijk gebeurd is.
De politieke verwikkelingen en de rol van het recht verweven zich tot een roman voor een belangrijk deel berustende op ware gebeurtenissen.
Een briljant verhaal, Geschiedenis en fictie, een mooie mix!

Uitgeverij ASPEKT
481 pagina’s
2e druk, paperback, ISBN 9789461534859 kost € 24,95
3e druk, hardcover, ISBN 9789463387699 kost € 39,95


Jubileumboek ’75 jaar Stoottroepen’
In de voetsporen van het verzet 

Op vrijdag 20 september verscheen het boek ’75 jaar Stoottroepen’ – In de voetsporen van het verzet.  Tijdens een drukbezochte presentatie in Veldhoven overhandigde regiments- en bataljonscommandant luitenant-kolonel Pieter Grijpstra samen met Laurens van Aggelen, schrijver van het boek, het eerste  exemplaar aan de ouders van de in 2007 in Afghanistan gesneuvelde soldaat der eerste klasse Tim Hoogland (20). 

Het Regiment Stoottroepen ‘Prins Bernhard’ is het jongste regiment van de Koninklijke Landmacht dat zich kenmerkt door een rijke en bijzondere geschiedenis. Voortgekomen uit het verzet leverden de Stoters van het eerste uur een bijdrage aan de bevrijding van Nederland. Daarna volgden al snel de uitzendingen naar Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw nam het regiment deel aan talrijke missies waarbij men zich bijvoorbeeld in Bosnië, Irak, Afghanistan en Mali heeft ingezet voor vrede en veiligheid. Het boek laat zien dat er een grote diversiteit is geweest aan soorten missies, risico’s en bewogen gebeurtenissen.

Binnen 11 Luchtmobiele Brigade is het Regiment Stoottroepen als 13e bataljon een eenheid die zich kenmerkt door een enorme verbondenheid. Kenmerkend binnen het regiment zijn de onvoorwaardelijke  kameraadschap en saamhorigheid.

Aan de vooravond van 75 jaar vrijheid schetst dit boek rijk geïllustreerde boek in vogelvlucht aan de hand van talrijke foto’s, interviews en verhalen een beeld van een unieke eenheid. Het voorwoord is geschreven door generaal-majoor Matthijssen, Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten

Laurens van Aggelen (Arnhem, 1964) is schrijver en heeft meer dan twintig boeken en talloze andere publicaties op zijn naam staan. Met name op het gebied van de Tweede Wereldoorlog en militaire geschiedenis.

Titel:              75 jaar Stoottroepen
Subtitel:        In de voetsporen van het verzet
Auteur:         Laurens van Aggelen

Uitgeverij:     White Elephant Publishing
Pagina’s:       224
Uitvoering:    hardcover / full colour
ISBN:           978-90-79763-29-0
Prijs:            € 31,00
Voor meer informatie: www.we-publishing.nl


“TRIJP”


Roman over veteraan met traumatische ervaringen in Srebrenica
Trijp – Annemarie Bleeker
Op 24 november 2018 is “Trijp”, de tweede roman van Annemarie Bleeker verschenen. Trijp vertelt het verhaal van Bosnië-veteraan Simon die worstelt met zijn traumatische ervaringen als militair.
Een indringende roman over de eenzaamheid die een specifieke gebeurtenis met zich meebrengt, over schuld en vriendschap, tegen het adembenemende decor van de Schotse Hooglanden.
Het eerste exemplaar van het boek is uitgereikt aan Olaf Nijeboer, voorzitter Werkgroep Dutchbat III.
Annemarie Bleeker (1966) is schrijver, beeldend kunstenaar en fotograaf.
Zie ook: www.qvuitgeverij.nl
Trijp – Annemarie Bleeker
128 pagina’s, softcover
ISBN 9789492435101
Winkelprijs € 14,95


Standpunt Bestuur Veteranen Platform inzake het Onderzoek
“Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”,
in het kort “Het Indië-onderzoek”.

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, naar aanleiding van de publicatie “De brandende kampongs van Generaal Spoor” van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië en het Indië-onderzoek financieel mogelijk te maken.
Hiertoe is een omvangrijk samenwerkingsverband aangegaan en onderzoeksprogramma opgesteld.
Voor het onderzoeksprogramma zijn de volgende uitgangspunten van kracht:

 1. Het betreft geen regeringsopdracht maar een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek  dat met rijkssubsidie wordt uitgevoerd.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gehele onderzoeksprogramma ligt bij de drie onderzoeksinstituten:
  het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV),
  het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en
  NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies.
 3. Op inhoudelijke gronden zijn 9 deelprojecten geformuleerd, waaronder 1 synthese. De projecten zijn verdeeld op basis van de expertise van de drie afzonderlijke instituten.
 4. Het onderzoek moet in september 2021 klaar zijn en resulteren in een beknopte synthese en diverse toegankelijke deelstudies, in plaats van een vuistdik eindrapport.
 5. Om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken is een Wetenschappelijke Adviescommissie ingesteld, bestaand uit 9 wetenschappers en inhoudelijk deskundigen uit binnen- en buitenland.
 6. Het onderzoeksprogramma voorziet in een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, waarin 7 organisaties zijn vertegenwoordigd, te weten:

o   Vereniging  Veteranen Platform (de heren L.Noordzij en H.Peters)
o   Stichting  Veteranen Instituut
o   Stichting Herdenking 15 augustus 1945
o    Stichting Nationaal Indië monument
o    de Stichting Indisch Platform
o    Stichting Pelita
o    Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Deze Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van de uitvoering van de verschillende projectplannen en activiteiten.
Het Veteranen Platform heeft ten doel namens en samen met de bij haar aangesloten organisaties, het behartigen van de algemene belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties in de meest ruime zin des woords. Vanuit die hoedanigheid maakt het Veteranen Platform deel uit van de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland.
Voor de deelname aan de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland heeft  het Bestuur van het Veteranen Platform uitgangspunten opgesteld. Daarmee kan het Veteranen Platform de bijdrage aan de Klankbordgroep verantwoorden en een eigen standpunt innemen indien het Veteranen Platform bedenkingen heeft bij het proces en de zorgvuldigheid van het onderzoek, en de communicatie naar aanleiding van het onderzoek.

De uitgangspunten zijn:

 1. Ten aanzien van dit onderzoek richt de belangenbehartiging zich met name op het er op toezien dat het onderzoek:
  • wordt uitgevoerd naar de vigerende wetenschappelijke standaarden en kwaliteitsnormen;
  • zich richt op waarheidsvinding, buiten de invloed van politieke, juridische of andere belangen; en gebaseerd op feiten in plaats van veronderstellingen;
  • zich richt op verklaren i.p.v. beschuldigen;
  • objectief is en wordt uitgevoerd op basis van feiten, genuanceerd en in de context van de tijd waarin e.e.a. plaats vond (1945-1950) zoals: het normen- en waardenkader van die tijd en die locatie, de politieke en maatschappelijke inzichten van die tijd en de wet en regelgeving van die tijd;
  • gebruik maakt van de officiële terminologie zoals gehanteerd in die periode;
  • het optreden van de Nederlandse militairen en verschillende opponenten onderzoekt met de (gewelds)instructies van die periode van alle betrokken partijen.
 2. Het Veteranen Platform is niet verantwoordelijk voor de uitvoering of uitkomsten van het onderzoek. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de 3 uitvoerende onderzoeksinstituten.
 3. Het Veteranen Platform is vrij om haar mening over het onderzoek publiekelijk uit te dragen, met in achtneming van de vertrouwelijkheid van de beschikbare informatie. Het Veteranen Platform geeft haar eigen mening weer, ook als dit een minderheidsstandpunt betreft.

Modus Operandi

Er is een tendens te bespeuren van een steeds negatiever sentiment in Nederland jegens Israël. Waar komt dit vandaan? Auteur Peter Siebelt, bekend van diverse spraakmakende boeken, brengt aan het licht dat hier een machtig en geolied netwerk achter schuilgaat en dat Nederlandse activisten niet schuwden om hand- en spandiensten te verlenen aan het Palestijns terrorisme.

Modus Operandi, De pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van de kerken
ISBN 9789463381925
Paperback, 308 pagina’s. Prijs € 21,95
Uitgeverij ASPEKT


RAVIV VAN RENSSEN
2 mei 1970 – 8 juli 1995
Dutchbat-militair in Srebrenica
J.M.J. Bosch 

Raviv van Renssen is soldaat der 1e klasse van Dutchbat 3, het derde bataljon van de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht dat naar Bosnië gaat.
In januari
1995 komt hij in de enclave Srebrenica aan. Hij wordt geplaatst bij de Bravo-compagnievan dat bataljon.
Vanaf mei 1995 verblijft Raviv, samen met zes andere militairen, op
observatiepost Foxtrot (OP-F).
Op 2 mei dat jaar wordt hij 25 jaar.
Op 8 juli raakt hij door
wapengeweld dodelijk gewond. Hij overlijdt dezelfde dag.
Zijn dood veroorzaakt op
diverse plaatsen heftige reacties.
Hij wordt opgebaard en zijn collega’s moeten afscheid
van hem nemen terwijl er in de enclave gevochten wordt.
Collega’s zorgen voor een
ere-haag als een voertuig met zijn kist de enclave verlaat.
Zijn stoffelijk overschot
wordt van Zvornik via Split naar Soesterberg gevlogen en op 10 juli aan zijn moeder teruggegeven. Op 13 juli wordt Raviv begraven op het Nationaal Ereveld in Loenen.

Deze publicatie vertelt het verhaal van Raviv en zijn collega’s en wat hen bij deze VN-missie overkwam.
Dit verhaal gaat over Raviv zelf, over zijn jeugd en zijn keuze voor de
Luchtmobiele Brigade.
Het gaat ook over ‘zijn’ bataljon, over de compagnie waarbij hij
is ingedeeld en zijn collega’s op de observatiepost.
Het beschrijft de gebeurtenissen tot
8 juli, op de fatale dag zelf en daarna.
De publicatie gaat ook in op de reacties op Ravivs
dood, het afscheid nemen, op wat er allemaal na zijn dood geregeld moet worden, de terugkeer van zijn stoffelijk overschot en de begrafenis.
Daarnaast komt aan de orde wat
zijn collega’s die achterblijven overkomt, hoe zij terugkomen en wat er daarna gebeurt.
De Stichting Raviv wil de herinnering aan hem levend houden. Het verhaal over hem is onlosmakelijk verbonden met het verhaal over zijn collega’s in Srebrenica. Dit is zijn en hun verhaal. 

ISBN/EAN 978-94-6345-144-4
titel: Raviv van Renssen
ondertitel:
Dutchbat-militair in Srebrenica
auteur J.M.J. Boschuitg.
Stichting Raviv
NUR-Code 689
80 blz. kleur met illustraties
bestelbaar via www.boekenkopen.nl
Prijs boek:
15 Euro
E-book
7,50 Euro
paperback/softback


Bij uitgeverij ASPEKT is een boek van Raymond Langereis verschenen met de titel
Oorlog Lyrics, Dutchbatt Libanon 1980

Gezien het feit dat óók veel Stoters naar Libanon zijn uitgezonden, brengen wij dit boek nu al onder uw aandacht. Maar óók als u niet in Libanon hebt gediend, is dit zeker een interessant boek !
In dit meeslepende verhaal maakt u kennis met de dan 19-jarige schrijver tijdens zijn uitzending.
Langereis vertelt over het leven van een UNIFIL-soldaat in een gevaarlijke periode, in de zomer van 1980.
Hij beschrijft de spanningen, de angsten, de machteloosheid, de beschietingen en de hechte vriendschap die ontstond.
Een intensieve periode in het leven van een soldaat die diende in de naam van vrede. Een periode waarin Langereis afscheid nam van zijn onschuld en van een jongen in een man veranderde.
nkant formulier

Raymond Langereis is geboren in 1960 te Amsterdam. Hij is echtgenoot, vader van zes kinderen, afgestudeerd als sociaal pedologisch hulpverlener, reiziger, schrijver, muzikant, en dichter.
Na een turbulent leven vol met ervaringen, gebeurtenissen en reizen naar het Midden-Oosten kwam zijn leven in de luwte te liggen.
Het dagelijks bestaan en de beslommeringen gaven hem het gevoel dat hij iets moest doen. Hij heeft gehoor gegeven aan dat gevoel, zijn pen gepakt en zijn verhaal geschreven.

‘Oorlog lyrics, Dutchbatt Libanon 1980’ kost €16,95.
214 pagina’s
ISBN 9789463381949
.

PS: In het volgende nummer (juni) van Strijdend Nederland volgt een uitgebreidere recensie.


Napoleon

Een briljant en overtuigend geschreven essay dat ons begrip van de Franse keizer volledig op zijn kop zet!
Napoleon, martelaar voor de vrede.
ISBN 978-94-6153-729-4.
Paperback, 328 pagina’s.
Prijs € 19,95.


RESPECT!
Fotoboek met het verhaal achter de gewonde militair.
Niet iedere verwonding is zichtbaar; de kunst van vallen en weer opstaan.

Fotograaf Johan Bergsma en schrijfster Maria Genova zijn een samenwerking aangegaan om een uniek boek uit te geven over de verwerking van trauma’s en het omgaan van lichamelijke beperkingen bij militairen die gewond zijn geraakt tijdens een missie of ten gevolge van een dienstongeval.

Foto 1 FB 1 (1)Een boek met indrukwekkende foto’s en interviews, van veteranen uit de WOII tot en met Afghanistan, die ondanks hun lichamelijke en/of psychische verwondingen (PTSS) de kracht hebben gevonden, weer een positieve draai aan hun leven te geven. Wat was hun keerpunt?
Door onwetendheid over deze groep militairen, die hun leven in de waag stelden ook voor onze veiligheid, is er vaak onbegrip. Zij verdienen meer RESPECT! De ervaring van deze kanjers zal velen met soortgelijke of andere traumatische ervaringen motiveren en inspireren.

Het voorwoord van dit boek zal worden geschreven door Commandant Landstrijdkrachten, luitenant generaal M.C. de Kruif. Binnenkort verschijnt een voorbeeldexemplaar van het boek. Het boek wordt rond de zomer 2016 voltooid en uitgegeven.

Meer informatie over het project “RESPECT!” en de bestelwijze is te vinden via Facebook account “RESPECT!”
https://www.facebook.com/Respect-1383185168671265/  of de site:
https://johanbergsma.wordpress.com/johan-bergsma/
Telefoon nummer: 06-53333722 (Johan Bergsma).

Grebbergmasters 2015De  1e druk bestaat uit een oplage van 1000 exemplaren. Tijdens de reeds gestarte voorinschrijving is het boek te bestellen voor € 37,50.  De reguliere winkelprijs bedraagt € 42,50. Formaat boek: 28×28 cm, ongeveer 250 pagina’s. Uit de verkoop van deze boeken zal een donatie worden gedaan aan een goed doel ten behoeve van veteranen.

Johan Bergsma Luitenant Kolonel (buitendienst) fotograaf, fotografie docent en organisator van fotografiereizen in binnen- en buitenland.
www.bergsma-photography.com

Maria Genova, schrijfster van diverse bestsellers zoals “Komt een vrouw bij de hacker” en “Dansen op de muur”.  www.mariagenova.nl


‘Niemand is belangrijker dan het team’
Een militaire visie op leiderschap

 Auteur: Otto van Wiggen 

‘In het nieuwe boek ‘Niemand is belangrijker dan het team’ schetst brigade-generaal Otto van Wiggen aan de hand van sprekende voorbeelden een verhelderend beeld van leiderschap.’
Bestemd voor militairen en burgermaatschappij.
Boek-Niemand‘Niemand is belangrijker dan het team’ biedt op een heldere, toegankelijke manier zicht op de visie van een authentieke leider die zijn persoonlijk belang vaak ondergeschikt heeft gemaakt aan het organisatiebelang. De ervaringen van Van Wiggen mogen dan hoofdzakelijk zijn gebaseerd op het werken op de werkvloer van de landmacht, dit boek zal ook voor velen daarbuiten een inspirerende kijk op leiderschap bieden.
Indien u via www.we-publishing.nl  bestelt, betaalt u géén verzendkosten.

De auteur
Brigade-generaal O­tto van Wiggen (1958) was onder meer commandant van het Korps Commandotroepen, de Luchtmobiele Brigade en van alle opleidingseenheden van de landmacht. Voor zijn prestaties als militair leider werd hij in 2012 onderscheiden met ‘De Bronzen Soldaat’, de hoogste onderscheiding die door de Commandant Landstrijdkrachten verleend kan worden. In 2009 publiceerde hij samen met twee  militaire collega’s het boek ‘Tactiek om te begrijpen’.

ISBN:           978-90-79763-14-6
Uitvoering:    gebonden / hardcover
Pagina’s:       144
Prijs:            € 18,95