Van de Voorzitter

Eerste poster 70 jaar BOSSVan de voorzitter
Juni 2017

Op 20 april is tijdens de Algemene Ledenvergadering het verenigingsjaar 2016 afgesloten. In mijn jaarrede heb ik o.a. teruggekeken op het hoogtepunt van het jaar; de zeer geslaagde viering van ons 70-jarig bestaan. Daarnaast is natuurlijk het uitgevoerde beleid, zoals vastgelegd in de beleidsvisie, aan de orde geweest:

  • Met de oprichting van de nieuwe kringen is de ledenaanwas op gang gekomen. In 2016 oversteeg voor het eerst het aantal nieuwe BOSS-leden het aantal overleden leden, waardoor het ledenbestand toenam tot 1587 leden nu;
  • Er is al vier jaar bestuurlijke continuïteit;
  • De twee jaar geleden ingezette ontwikkelingen bij de SBC/BSS moeten voortgezet worden o.a. door een inbedding binnen de structuur van het bataljon;
  • Opnieuw is de redactie van Strijdend Nederland er in geslaagd vier prima edities te laten verschijnen;
  • De website wordt langzaam maar zeker steeds meer benut, hoewel de bijdragen van de kringen nog steeds beter kan;
  • Financieel is de vereniging op dit moment gezond; Hierin heeft de penningmeester Jos Rietveld een grote rol gespeeld. Na zeventien jaar heeft hij besloten dat het welletjes geweest is en is hij tijdens deze ALV afgetreden. Voor zijn jarenlange inzet heeft hij een passend cadeau gekregen.

Daarmee zijn de belangrijkste doelstellingen uit de beleidsvisie gehaald en is het dus zaak deze te actualiseren. Hiermee zal het hoofdbestuur het komend jaar aan de slag gaan.

Dutchbat III

Binnen de BOSS lijkt alles dus stabiel, dit in tegenstelling tot in de rest van de wereld. We zien allemaal de zorgelijke ontwikkelingen in o.a. Amerika, Rusland en een aantal Europese landen. Nu zijn dit niet onmiddellijk zaken waarover ik, als voorzitter van de BOSS, mijn mening in dit blad zou moeten ventileren, maar deze keer maak ik een uitzondering voor de Turkse President Erdogan. Hij heeft het immers bestaan om politiek te bedrijven over de rug van onze veteranen van Dutchbat III, met zijn uitspraken over Srebrenica. En hoewel duidelijk is dat zijn uitspraken vooral interne doelstellingen dienen, neemt dat natuurlijk niet weg dat onze veteranen hiermee opnieuw en onterecht geraakt worden. Hij rechtvaardigt zijn uitspraken met de opmerking dat hij geen diplomaat is maar een politicus. Kennelijk gelden daarvoor andere mores, waarmee we zullen moeten leren leven. Gelukkig heeft onze Minister-President in duidelijke bewoordingen onmiddellijk afstand genomen van zijn woorden en ook onze Minister van Defensie heeft onmiddellijk op gepaste wijze gereageerd.

Uitzendingen en adoptieplan

Ondertussen blijft Nederland deelnemen aan missies en daar worden ook de Stoters nog steeds voor ingezet. Op 18 april jl. heb ik de regimentscommandant en enkele leden van het bataljon uitgezwaaid bij hun vertrek naar hun missie. De Delta-Djokja-Compagnie en delen van de bataljonsstaf worden van april t/m september ingezet in MALI t.b.v. de missie MINUSMA. De Alfa-Madju-Compagnie en delen van de bataljonsstaf worden van mei t/m oktober ingezet in Irak t.b.v. de Confidence Building Mission in Irak (CBMI). Met de missies is weer een mooie traditie van de BOSS geactiveerd nl. het adoptieplan. Deltacompanie en Staf 13 Infanteriebataljon worden geadopteerd door kring 08 RSPB en kring 14 ’s Hertogenbosch, de Alfacompagnie wordt geadopteerd door Kring 12 Zeeland en Kring 15 13 Acie Madju.

Ik wens alle uitgezonden Stoters een succesvolle missie toe!

Ad Wagemakers
Voorzitter BOSS