Image

Van de Voorzitter

Van de voorzitter, Juni 2023

Van de voorzitter BOSS, juni 2023 

Op het moment dat ik deze column schrijf is Konings­dag achter de rug en moeten de Nationale Dodenher­denking en Bevrijdingsdag nog plaatsvinden. De type­rende activiteiten die samenvallen in de meivakantie. In mijn streekblad lees ik verschillende aan deze acti­viteiten gerelateerde artikelen.

Lintjesregen

In een van de artikelen ging het over de lintjesregen, waarbij ingegaan werd op een internet-poll met de stel­ling: “Ik zou een lintje weigeren”. Die stelling is geop­perd, omdat er ook wel lintjes geweigerd worden. Uit­slag: 51,8 procent van degenen, die reageerden op de stelling zou een lintje weigeren en 48,2 procent niet. Wat er niet bij staat is hoe groot de groep respondenten en hun achtergrond is. Dat lijkt mij toch wel van belang om goede conclusies te kunnen trekken. Merkwaardig is dat daarna in het artikel alleen reacties gegeven worden van de zelfbenoemde weigeraars en niet van degenen, die een onderscheiding wel zouden accepteren. In hetzelfde artikel wordt beschreven dat een van de leden van de Tweede Kamer vragen gesteld heeft over het decoratie­stelsel. Hij vindt dat er aanpassingen nodig zijn, omdat 36 procent van de Nederlanders voorstander is van een republiek als Nederlandse staatsvorm en een lintje wei­gert, omdat de onderscheiding uit naam van de koning wordt gegeven. Ook merkwaardig, want de overgrote meerderheid, 64 procent, heeft hier kennelijk geen en­kele moeite mee. Je kunt of moet je daarbij ook de vraag stellen of mensen wel of niet een lintje van een president zouden accepteren of weigeren. Er zijn op deze wereld gekozen leiders, waar je weinig tot geen eer mee inlegt als die je een onderscheiding toekennen.
Dit verhaal geldt niet voor ons lid Jan van den Bogaard van de Kring Eindhoven. Hij werd op 26 april thuis verrast door een bezoek van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laarbeek, waarna hij in het bijzijn van familie en vrienden benoemd werd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

4 mei en de Nederlandse vlag

Niet alleen in mijn regionale krant, maar ook op diverse andere (sociale) media werd de oproep geplaatst, die de nabestaanden van diverse gesneuvelde militairen hebben gedaan, om op 4 mei de omgekeerde Neder­landse vlaggen weer normaal op te hangen. Het rood-wit-blauw als symbool voor vrede, vrijheid, een onaf­hankelijk en democratisch Nederland en uit respect voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers. Onder de ondertekenaars van de oproep waren de nabestaan­den van de in Afghanistan gesneuvelde Stoter Tim Hoogland en de in Mali gesneuvelde Stoter Henry Ho­ving. Je zou denken dat deze oproep unaniem en en­thousiast gehoor zou vinden, maar helaas blijkt uit re­acties op de sociale media, dat die brede steun lijkt te ontbreken en dat niet iedereen het gevraagde respect willen opbrengen, door de vlaggen inderdaad weer om te draaien. Helaas een teken van de diepe polarisatie in de huidige maatschappij, waar door sommigen niet meer naar elkaar geluisterd wordt en elk spoor van in­voelend vermogen ontbreekt.Ik weet niet hoe het op 4 mei daadwerkelijk gegaan is met de vlaggenactie, maar hoop dat er tussen het moment van schrijven en 4 mei toch nog een kentering is opgetreden en de vlaggen massaal goed gehangen zijn. Het is immers dezelfde vlag, die de kisten bedek­ten, waarin onze gesneuvelden thuiskwamen.

Strijdend Nederland

Na lang zoeken hebben we een nieuw redactielid van Strijdend Nederland mogen verwelkomen, te weten Marc Daverveldt. Verderop in dit blad stelt Marc zich aan u voor. De afgelopen periode is hij door Ger de Wolf ingewijd in de geheimen van het maken van dit mooie blad. Wij zijn erg blij met de komst van Marc, die de functie van hoofdredacteur zal overnemen. Zijn komst betekent de eerste verjonging van de redactie sinds ja­ren. Hoewel de redactie heeft aangegeven Marc nog te zullen blijven steunen, zullen zij, gezien hun leeftijd, op niet al te lange termijn toch opgevolgd moeten worden. Dit is ook een terechte randvoorwaarde geweest van Marc. Net als in de vorige Strijdend Nederland ga ik u nu niet oproepen om zich te melden als nieuw redac­tielid. Dat heb ik in het verleden al vaker en vergeefs gedaan. Wat ik hierbij voor de tweede keer wel doe, is u oproepen mij de namen door te geven van iemand, waarvan u denkt dat hij een aanwinst zou kunnen én willen zijn voor de redactie. Stuur de gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Doen!

Voor Ger de Wolf betekent het dat hij met deze edi­tie zijn laatste Strijdend Nederland heeft gemaakt. De BOSS is Ger met zijn redactieleden Nico Vos en Her­man Boek veel dank verschuldigd voor de jarenlange inzet om een kwalitatief uitstekend verenigingsorgaan te maken. Het stokje is nu overgedragen en we wensen Marc veel succes met de voortzetting van dit goede werk!

Algemene Ledenvergadering

Op 13 april vond de ALV BOSS plaats waarin verantwoor­ding werd afgelegd over het gevoerde beleid in 2022. Naast de gebruikelijke agendapunten, waren er ook wat bijzondere punten. Ten eerste werd -in navolging van de nieuwe statuten- ook het nieuwe Huishoudelijk Reglement goedgekeurd, met de opmerking dat er nog een wijziging moet plaatsvinden, t.a.v. de wijze waarop het Huishoude­lijk Regelement gewijzigd wordt. Dit zal volgend jaar op de agenda komen.

Het tweede agendapunt betrof de benoeming van dhr. Stroek tot lid van verdienste van de BOSS.
Meer hierover vindt u in Strijdend Nederland

Ad Wagemakers, vz BOSS